التراسونوگرافی تشخیصی در حیوانات کوچک

التراسونوگرافی تشخیصی در حیوانات کوچک

کتاب سونوگرافی تشخیصی حیوانات کوچک اولین کتاب جامع سونوگرافی دامپزشکی می باشد که به تفصیل به اصول و رهیافت ها و نما های طبیعی و غیر طبیعی سونوگرافی ضایعات و بیماری ها می پردازد.این کتاب در 15 فصل و حدود 400 صفحه با اشکال سونوگرافی و نیز اشکال شماتیک به تفسیر ضایعات و بیماری ها می پردازد .در کتاب حاضر علاوه بر سونوگرافی به موضوع اکوکاردیوگرافی و نیز سونوگرافی داپلر نیز پرداخته شده است .فصول کتاب سونوگرافی تشخیصی حیوانات کوچک شامل :
فصــل اول :تولید امواج فراصوت، فصــل دوم:آرتیفکت‌های التراسونوگرافی ، فصــل سوم:کاربردها و تکنیک‌های التراسونوگرافی، فصــل چهارم:التراسونوگرافی شکم، فصــل پنجم:کبد و طحال، فصــل ششم:التراسونوگرافی دستگاه گوارش، فصــل هفتم:التراسونوگرافی دستگاه ادراری ، فصــل هشتم:تصویربرداری از دستگاه تناسلی، فصــل نهم:التراسونوگرافی چشم و حدقه، فصــل دهم:التراسونوگرافی قفسه سینه (بجز قلب)، فصــل یازدهم:تصویربرداری گردن، فصــل دوازدهم:تصویربرداری از سیستم اسکلتی عضلانی،فصــل سیزدهم:تصویربرداری قلب یا اکوکاردیوگرافی ، فصــل چهاردهم:التراسونوگرافی داپلر، فصــل پانزدهم:التراسونوگرافی حیوانات اگزوتیک می باشد.
این کتاب با توجه به متن شیوا و نیز کاربردی مناسب اموزش سونوگرافی در کلیه مقاطع تحصیلی همچون دکتری عمومی و تخصصی دامپزشکی و استفاده کلینیسین های دامپزشکی می باشد زیرا سونوگرافی را از پایه تا تشخیص نهایی آموزش داده است.در این کتاب علاوه بر تجربیات مولف از منابع مختلف و کتاب های مرجع استفاده است.

التراسونوگرافی تشخیصی در حیوانات کوچک

برای خرید این کتاب با ما تماس بگیرید

02166491056

09901910208

 

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………… 21
مقدمه……………………………………………………………………………………………… 23
فصــل اول
تولید امواج فراصوت…………………………………………………………………………. 33
وضوح محوری……………………………………………………………………………………. 35
وضوح جانبی……………………………………………………………………………………… 36
مدهای (حالت‌های) فراصوت……………………………………………………………………… 37
مد دامنه…………………………………………………………………………………………… 37
مد B یا مد روشنایی………………………………………………………………………………. 37
مد حرکت………………………………………………………………………………………… 38
مد داپلر……………………………………………………………………………………………. 38
دستگاه التراسونوگرافی……………………………………………………………………………. 38
صفحه کنترل………………………………………………………………………………………. 39
قدرت……………………………………………………………………………………………… 40
به دست آوردن/ رد کردن………………………………………………………………………….. 40
جبران سود زمان  ………………………………………………………………………………….. 41
ماندگاری…………………………………………………………………………………………. 41
عرض بخش………………………………………………………………………………………. 41
نرخ فریم………………………………………………………………………………………….. 41
قاب تقسیم شده……………………………………………………………………………………. 42
نوار قلب…………………………………………………………………………………………… 42
انواع مبدل…………………………………………………………………………………………. 42
Linear مبدل خطی یا لینیر………………………………………………………………………… 47
Convex پروب منحنی شکل یا کانوکس…………………………………………………………. 47
phased array پروب آرایه فازی…………………………………………………………… 48
ایمنی بیولوژیک…………………………………………………………………………………… 48
فصــل دوم
آرتیفکت‌های التراسونوگرافی………………………………………………………………. 51
آرتیفکت سایه صوتی (اکوستیک)………………………………………………………………… 51
آرتیفکت تقویت آکوستیک یا صوت……………………………………………………………… 54
آرتیفکت تصویرآینه ای…………………………………………………………………………… 56
آرتیفکت لوب جانبی……………………………………………………………………………… 57
آرتیفکت شکست…………………………………………………………………………………. 58
اکوژنیسیته یا اکوژنیسیتی در سونوگرافی…………………………………………………………… 58
فصــل سوم
کاربردها و تکنیک‌های التراسونوگرافی…………………………………………………… 61
کاربردها…………………………………………………………………………………………… 61
آماده‌سازی بیمار…………………………………………………………………………………… 62
مهار بیمار (مقید کردن)……………………………………………………………………………. 63
تکنیک……………………………………………………………………………………………. 64
موقعیت بیمار………………………………………………………………………………………. 64
معاینه سیستماتیک…………………………………………………………………………………. 65
مبدل یا پروب……………………………………………………………………………………… 65
اقدامات تشخیصی افزون…………………………………………………………………………… 66
تکنیک بیوپسی……………………………………………………………………………………. 66
بیوپسی بوسیله سوزن آسپیره……………………………………………………………………….. 68
بیوپسی هسته بافتی…………………………………………………………………………………. 70
 
فصــل چهارم
التراسونوگرافی شکم…………………………………………………………………………. 73
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………….. 73
نمای نرمال………………………………………………………………………………………… 77
ظاهر غیر طبیعی……………………………………………………………………………………. 78
مایع شکمی آزاد…………………………………………………………………………………… 78
هوای آزاد درون شکم…………………………………………………………………………….. 84
توده‌های داخل شکمی…………………………………………………………………………….. 85
فتق دیافراگم و شکمی…………………………………………………………………………….. 88
فصــل پنجم
کبد و طحال…………………………………………………………………………………… 89
التراسونوگرافی کبد……………………………………………………………………………….. 89
تکنیک تصویربرداری……………………………………………………………………………… 89
نمای طبیعی……………………………………………………………………………………….. 91
نمای غیر طبیعی……………………………………………………………………………………. 95
بیماری پارانشیم……………………………………………………………………………………. 95
بیماری‌ها و ضایعات منتشر…………………………………………………………………………. 96
بیماری‌های کانونی………………………………………………………………………………… 96
بیماری‌های چند کانونی……………………………………………………………………………. 99
شرایط خاص…………………………………………………………………………………….. 100
نئوپلازی کبدی………………………………………………………………………………….. 100
ندول‌های هایپرپلاستیک خوش خیم……………………………………………………………… 102
کیست‌های کبدی………………………………………………………………………………… 102
آبسه کبدی………………………………………………………………………………………. 104
سیستم عروقی……………………………………………………………………………………. 105
بیماری‌های صفراوی……………………………………………………………………………… 106
کیسه صفرا……………………………………………………………………………………….. 106
بیماری‌های انسدادی……………………………………………………………………………… 106
هایپرتروفی موسینوس……………………………………………………………………………. 107
رسوب…………………………………………………………………………………………… 108
میکروهپاتیکا (کوچک شدن کبد)………………………………………………………………. 109
هپاتومگالی (بزرگ شدگی کبد)………………………………………………………………… 112
التراسونوگرافی طحال……………………………………………………………………………. 113
تکنیک تصویربرداری……………………………………………………………………………. 113
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 114
ظاهر غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 115
پارانشیمی………………………………………………………………………………………… 115
ضایعات منتشر……………………………………………………………………………………. 115
ضایعات کانونی………………………………………………………………………………….. 116
ضایعات چند کانونی……………………………………………………………………………… 117
شرایط خاص…………………………………………………………………………………….. 118
نئوپلازی طحال………………………………………………………………………………….. 118
آبسه طحال………………………………………………………………………………………. 120
هماتوم طحال…………………………………………………………………………………….. 121
پیچ خوردگی طحال……………………………………………………………………………… 121
بیوپسی هدایت شده………………………………………………………………………………. 122
فصــل ششم
التراسونوگرافی دستگاه گوارش………………………………………………………….. 125
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 125
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 128
 
 
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 130
ضایعات التهابی دستگاه گوارش………………………………………………………………….. 130
معده……………………………………………………………………………………………… 131
روده کوچک……………………………………………………………………………………. 133
روده بزرگ……………………………………………………………………………………… 134
ضایعات نئوپلاستیک…………………………………………………………………………….. 135
نئوپلازی معده……………………………………………………………………………………. 135
نئوپلازی روده کوچک و بزرگ…………………………………………………………………. 136
سایر شرایط………………………………………………………………………………………. 140
توی هم رفتگی…………………………………………………………………………………… 140
ایلئوس یا ایستایی…………………………………………………………………………………. 142
جسم خارجی…………………………………………………………………………………….. 142
پانکراس (لوزالمعده)…………………………………………………………………………….. 145
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 145
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 147
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 148
پانکراتیت………………………………………………………………………………………… 148
آبسه پانکراس (لوزالمعده)……………………………………………………………………….. 151
نئوپلازی پانکراس……………………………………………………………………………….. 152
فصــل هفتم
التراسونوگرافی دستگاه ادراری………………………………………………………….. 155
کلیه‌ها……………………………………………………………………………………………. 155
تکنیک تصویربرداری……………………………………………………………………………. 155
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 157
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 159
عدم وجود کلیه………………………………………………………………………………….. 159
ناهنجاری‌های پارانشیمی کانونی………………………………………………………………….. 160
کیست‌های کلیه………………………………………………………………………………….. 162
نئوپلازی کلیه……………………………………………………………………………………. 164
ناهنجاری منتشر پارانشیمی……………………………………………………………………….. 166
افزایش اکوژنیسیته قشر کلیه………………………………………………………………………. 166
کاهش اکوژنیسیته قشر کلیه………………………………………………………………………. 168
سیستم جمع آوری، لگنچه و حالب……………………………………………………………….. 170
هیدرونفروز………………………………………………………………………………………. 170
سنگ‌های کلیوی………………………………………………………………………………… 172
تجمع مایع در ناحیه پرینفریک……………………………………………………………………. 173
مثانه……………………………………………………………………………………………… 174
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 174
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 176
ظاهر غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 178
نئوپلازی مثانه……………………………………………………………………………………. 178
سیستیت………………………………………………………………………………………….. 179
سایر ناهنجاری‌ها…………………………………………………………………………………. 180
محتویات مثانه……………………………………………………………………………………. 181
پروستات…………………………………………………………………………………………. 183
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 183
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 186
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 186
ضایعات کانونی پارانشیم…………………………………………………………………………. 186
بیماری‌های منتشر پارانشیمی……………………………………………………………………… 187
بیماری‌های پاراپروستاتیک (خارج پروستات)……………………………………………………. 191
غده آدرنال (فوق کلیه)…………………………………………………………………………… 192
یافته‌های التراسونوگرافی در اختلالات آدرنال…………………………………………………….. 193
سندرم کوشینگ…………………………………………………………………………………. 193
بیماری آدیسون………………………………………………………………………………….. 195
ندول ها و توده های آدرنال………………………………………………………………………. 195
فصــل هشتم
تصویربرداری از دستگاه تناسلی…………………………………………………………… 197
رحم……………………………………………………………………………………………… 197
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 197
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 199
رحم غیر آبستن………………………………………………………………………………….. 199
رحم آبستن………………………………………………………………………………………. 201
رحم پس از زایمان……………………………………………………………………………….. 208
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 209
تخمدان………………………………………………………………………………………….. 213
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 213
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 215
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 215
توده های تخمدانی……………………………………………………………………………….. 215
تومورهای تخمدان………………………………………………………………………………. 216
کیست‌های تخمدان………………………………………………………………………………. 217
بیضه‌ها…………………………………………………………………………………………… 218
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 218
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 219
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 221
توده‌های بیضه……………………………………………………………………………………. 221
مشکلات اطراف بیضه‌ای…………………………………………………………………………. 222
نهان بیضگی (کریپتورکیدیسم)………………………………………………………………….. 223
فصــل نهم
التراسونوگرافی چشم و حدقه…………………………………………………………….. 225
التراسونوگرافی چشم…………………………………………………………………………….. 225
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 225
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 229
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 231
توده‌های چشمی…………………………………………………………………………………. 231
غشاهای چشمی………………………………………………………………………………….. 232
غشاهای دیگر……………………………………………………………………………………. 235
کدورت های چشمی…………………………………………………………………………….. 236
ترومای چشمی…………………………………………………………………………………… 239
محیط کره چشم…………………………………………………………………………………. 240
دیسک نوری…………………………………………………………………………………….. 241
عدسی…………………………………………………………………………………………… 242
التراسونوگرافی حدقه چشم………………………………………………………………………. 243
تکنیک تصویربرداری……………………………………………………………………………. 243
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 245
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 246
سلولیت اربیتال (حدقه ای)……………………………………………………………………….. 246
ضایعات توده‌ای حدقه……………………………………………………………………………. 247
التراسونوگرافی تشخیصی در حیوانات کوچک
فصــل دهم
التراسونوگرافی قفسه سینه (بجز قلب)……………………………………………………. 251
تکنیک تصویربرداری……………………………………………………………………………. 251
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 254
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 254
پلورال افیوژن…………………………………………………………………………………….. 254
توده‌های مدیاستن……………………………………………………………………………….. 256
لنفوما…………………………………………………………………………………………….. 258
تایموما…………………………………………………………………………………………… 260
مدیاستینیت………………………………………………………………………………………. 261
تثبیت ریوی………………………………………………………………………………………. 261
پاره‌گی دیافراگم…………………………………………………………………………………. 265
دیواره قفسه سینه………………………………………………………………………………….. 267
عملیات بیوپسی………………………………………………………………………………….. 268
فصــل یازدهم
تصویربرداری گردن……………………………………………………………………….. 271
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 271
حنجره، نای و مری………………………………………………………………………………. 273
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 273
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 274
نمای غیر طبیعی………………………………………………………………………………….. 278
تیروئید و غدد پاراتیروئید…………………………………………………………………………. 279
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 279
ناهنجاری های غده تیروئید………………………………………………………………………. 281
پرکاری تیروئید گربه…………………………………………………………………………….. 281
کارسینوم های تیروئید……………………………………………………………………………. 282
عروق خونی……………………………………………………………………………………… 285
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 285
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 286
نمای ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………… 287
غدد لنفاوی و غدد بزاقی…………………………………………………………………………. 289
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 289
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 290
نمای ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………… 292
توده‌های گردنی…………………………………………………………………………………. 293
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 293
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 294
فصــل دوازدهم
تصویربرداری از سیستم اسکلتی عضلانی…………………………………………………. 299
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 299
استخوان…………………………………………………………………………………………. 301
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 301
نمای ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………… 301
تاندون‌ها و رباط‌ها……………………………………………………………………………….. 303
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 303
نمای ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………… 308
مفاصل…………………………………………………………………………………………… 310
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 310
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 313
نمای ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………… 315
ماهیچه…………………………………………………………………………………………… 318
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 318
نمای ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………… 318
اعصاب و عروق خونی…………………………………………………………………………… 321
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 321
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 321
نمای ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………… 322
غدد لنفاوی و سایر ساختارهای سطحی…………………………………………………………… 322
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 322
نمای ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………… 324
فصــل سیزدهم
تصویربرداری قلب………………………………………………………………………….. 327
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 327
اکوکاردیوگرافی دو بعدی……………………………………………………………………….. 329
اکوکاردیوگرافی حالت حرکت………………………………………………………………….. 330
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 331
معاینه از پنجره پاراسترنال سمت راست……………………………………………………………. 331
نماهای محور بلند………………………………………………………………………………… 331
نماهای محور کوتاه………………………………………………………………………………. 332
معاینه از پنجره خلفی سمت چپ………………………………………………………………….. 334
اکوکاردیوگرافی حالت حرکت………………………………………………………………….. 335
کنتراست اکوکاردیوگرافی………………………………………………………………………. 336
اکوکاردیوگرافی داپلر……………………………………………………………………………. 338
نماهای غیر طبیعی………………………………………………………………………………… 339
بیماری های قلبی مادرزادی……………………………………………………………………….. 339
مجرای شریانی باز باقی مانده……………………………………………………………………… 340
تنگی دریچه پولمونری یا تنگی پولمونیک……………………………………………………….. 341
تنگی آئورت…………………………………………………………………………………….. 344
نقص دیواره بین بطنی…………………………………………………………………………….. 345
نقص دیواره دهلیزی……………………………………………………………………………… 347
دیسپلازی دریچه میترال………………………………………………………………………….. 349
دیسپلازی دریچه سه لتی………………………………………………………………………….. 350
تترالوژی فالوت………………………………………………………………………………….. 350
سندرم آیزنمنگر و سایر ناهنجاری‌ها………………………………………………………………. 352
بیماری‌های قلبی اکتسابی…………………………………………………………………………. 353
بیماری‌های دژنراتیو دریچه‌ای…………………………………………………………………….. 353
اندوکاردیت عفونی………………………………………………………………………………. 355
کاردیومیوپاتی…………………………………………………………………………………… 356
بیماری‌های پریکارد……………………………………………………………………………… 358
فصــل چهاردهم
التراسونوگرافی داپلر………………………………………………………………………. 363
اندیکاسیون‌ها……………………………………………………………………………………. 363
اصول التراسونوگرافی داپلر………………………………………………………………………. 364
داپلر موج پالسی………………………………………………………………………………….. 366
داپلر موج پیوسته…………………………………………………………………………………. 367
داپلر دوپلکس، داپلر رنگی، داپلر قدرتی………………………………………………………….. 368
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 368
تفسیر…………………………………………………………………………………………….. 369
التراسونوگرافی تشخیصی در حیوانات کوچک
فصــل پانزدهم
التراسونوگرافی حیوانات اگزوتیک……………………………………………………… 377
پستانداران……………………………………………………………………………………….. 378
اندیکاسیون‌ها……………………………………………………………………………………. 378
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 378
نمای طبیعی………………………………………………………………………………………. 379
ناهنجاری‌ها………………………………………………………………………………………. 380
خزندگان………………………………………………………………………………………… 382
اندیکاسیون‌ها……………………………………………………………………………………. 383
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 383
نمای طبیعی در مارمولک………………………………………………………………………… 386
نماهای غیر طبیعی در مارمولک………………………………………………………………….. 387
نمای طبیعی در مار……………………………………………………………………………….. 388
نماهای غیر طبیعی در مار…………………………………………………………………………. 392
آناتومی التراسونوگرافی طبیعی لاک پشت سانان…………………………………………………. 393
آناتومی التراسونوگرافی غیرطبیعی کلونیا…………………………………………………………. 395
پرندگان…………………………………………………………………………………………. 396
اندیکاسیون‌ها……………………………………………………………………………………. 396
روش تصویربرداری……………………………………………………………………………… 396
آناتومی طبیعی التراسونوگرافی…………………………………………………………………… 397
آناتومی غیر طبیعی التراسونوگرافی……………………………………………………………….. 398
دوزیستان………………………………………………………………………………………… 399
اندیکاسیون‌ها……………………………………………………………………………………. 399
مراحل تصویربرداری…………………………………………………………………………….. 399
آناتومی طبیعی التراسونوگرافی…………………………………………………………………… 399
 
 
آناتومی التراسونوگرافی غیر طبیعی……………………………………………………………….. 400
ماهی…………………………………………………………………………………………….. 401
اندیکاسیون ها……………………………………………………………………………………. 401
مراحل تصویربرداری…………………………………………………………………………….. 401
آناتومی التراسونوگرافی طبیعی…………………………………………………………………… 401
آناتومی التراسونوگرافی غیر طبیعی……………………………………………………………….. 402
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..
التراسونوگرافی تشخیصی در حیوانات کوچک403

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *