خرید کتاب ارزهای دیجیتال

خرید کتاب ارزهای دیجیتال

 

برای خرید نسخه الکترونیک کتاب ارزهای دیجیتال کلیک کنید

فهرست مطالب

فصل اول: بیت کوین………………………………… 7
بیت کوین چیست؟ …………………………………………….. 11
مختر ع بیت کوین ……………………………………………… 13
استخراج بیت کوین ……………………………………………. 15
ارزش بیت کوین ……………………………………………….. 17
مزایای بیت کوین ………………………………………………..19
معایب بیت کوین ………………………………………………..21
امنیت در بیت کوین ……………………………………………..21
قوانین و مقررات ………………………………………………..23
فصل دوم: بالک چین……………………………….27
مفهوم بال ک چین ……………………………………………… 30
ویژگی های بال ک چین ………………………………………….33
بال ک چین چگونه کار می کند؟ ………………………………….35
کاربرد های فناوری زنجیره بلوکی………………………………….39
اینترنت اشیا و بال ک چین……………………………………….. 41
قرارداد های هوشمند ………………………………………42
فصل سوم: ارز های دیجیتال …………………………45
اتریوم…………………………………………………………..47
ریپل……………………………………………………………53
الیت کوین……………………………………………………..58
بیت کوین کش………………………………………………….61
تتر……………………………………………………………..67
پولکادات………………………………………………………..70
کاردانو…………………………………………………………. 74
مونرو ………………………………………………………….. 76
ترون…………………………………………………………… 79
فصل چهارم: کیف پول ارز های دیجیتال …………….. 83
کیف پول کاغذی………………………………………………..87
کیف پول نرم افزاری……………………………………………..88
کیف پول سخت افزاری…………………………………………. 93
فصل پنجم: استخراج ارز های دیجیتال ………………..97
مفهوم استخراج………………………………………………… 100
استخر استخراج…………………………………………………103
پاداش استخراج…………………………………………………104
سختی شبکه……………………………………………………108
سخت افزار استخراج……………………………………………. 110
نرم افزار استخراج ……………………………………………….113
استخراج ابری…………………………………………………..114
توجیه اقتصادی استخراج ……………………………………….115
فصل ششم: تحلیل بازار ارز های دیجیتال ……………. 117
روش های تحلیل……………………………………………….120
تحلیل تکنیکال………………………………………………..123
تحلیل فاندامنتال ………………………………………………130
مزایای تحلیل تکنیکال در برابر فاندامنتال………………………..131
شاخص قدرت نسبی )RSI……………………………………. )134
منابع……………………………………………. 13

خرید کتاب ارزهای دیجیتال

خرید کتاب ارزهای دیجیتال

خرید کتاب ارزهای دیجیتال

خرید کتاب ارزهای دیجیتال

 

 

مقدمه
در ایـن فصـل بـه چگونگـی پیدایـش بیـت کویـن، مفهـوم پـول دیجیتـال، آشـنایی بـا مختـر ع آن و دیگـر
مفاهیـم کلـی خواهیـم پرداخـت.
پـول در طـی زمـان در شـکلهای مختلفـی بـروز و ظهـور پیدا کـرده و در قالبهـای متفاوتـی خدمـات
مبادالتـی خـود را بـرای جوامـع ارائـه داده اسـت. از ابتداییتریـن شـیوههای مبادله که به بیـش از هزاران
سـال پیـش بازمیگردنـد تـا پیدایـش چنـد هزارسـاله سـکههای فلـزی، تأسـیس اولیـن شـبه بانکهـا کـه
بهواسـطه اعتبارشـان میانجـی مبـادالت پـرارزش میشـدند و شـکلگیری اولیـن بانکهـا در اروپـا، حجـم
گسـترده و لجامگسـیخته پـول ریختـه شـده در بـازار بـه کنتـرل خـاص و علمـی نیـاز داشـت. ایـن موضـوع،
نیـاز بـه بـاز مهندسـی بانـک هـای مرکـزی بـه عنوان کنتـرل کننده پولـی در کشـورهای مختلف رایـج کرد.
قـرن بیسـتم بـا سـیل عظیـم مدرنیزاسـیون، تحـوالت شـدیدی در سـازوکار پولـی و بانکـی ایجـاد کـرد.
پدیـده اینترنـت کـه جـزو نیرومندتریـن امـواج فنـاوری در اواخـر قـرن بیسـتم بـود، پیـش زمینـه بانکـداری
الکترونیـک را پدیـد آورد. در ادامـه بـا گسـترش و پیشـرفت هـوش مصنوعـی و تلفیـق علـوم کامپیوتـر و
ریاضیـات و اقتصـاد، شـبکه سراسـری اینترنـت بـه عنـوان زیرالیه بانکـداری جای پای خـود را محکم کرد.
دراینبیـن، پیدایـش فنـاوری جدیـدی معـادالت را عـوض کرد: بال ک چین یا زنجیـره بلوکی که منجر
بـه بـروز پدیـدهای بـه نـام پـول دیجیتالـی شـد کـه در فصـول بعـد بهتفصیـل در مـورد آن سـخن خواهیـم
گفـت. نامهایـی چـون ارز رمـز نهاد، کریپتو کارنسـی، ارز رمزینـه، ارز رمزپایه و ارز دیجیتالی از دیگر نامهای
ایـن پدیـده اسـت. بیـت کویـن بـه عنـوان اولیـن و برجسـته تریـن عضـو ایـن خانـواده اسـت کـه مدعـی
جایگزینـی بـا سیسـتم پولـی دنیـا اسـت. کارشناسـان بسـیاری معتقدنـد چرخشـی کـه از سـکه بـه حوالـه
و از حوالـه بـه اسـکناس در طـول تاریـخ ثبـت شـده اسـت، احتمـال وقـوع دگردیسـی جدیـدی بـه سـمت و
سوی محوریت یافتن ارز دیجیتالی را محتمل تر می کند. شناخت و درک پدیده بیت کوین و چگونگی
عملکـرد آن، نیازمنـد گذرانـدن دو پیـش نیـاز مفهومـی اسـت. اولیـن پیـش نیـاز، شـناخت سـاختار پایگاه
داده هـای اینترنتـی اسـت و شـناخت سـازوکار بلاک چیـن یـا همـان زنجیـره بلوکـی، دومیـن پیـش نیـاز
آشـنایی بـا پدیـده بیـت کوین اسـت.
بیـت کویـن بـا قیمـت صفـر دالر در سـال ۲۰۰۹ کار خـود را شـروع کـرد و در ۲۲ می ۲۰۱۰ ،بـرای اولین بار
دو عـدد پیتـزا بـه قیمـت ۱۰۰۰۰ بیـت کویـن )ارزش آنهـا ۲۵ دالر بـود( خریـداری شـد. در آن زمـان ارزش هـر
بیـت کویـن 025.0 دالر بـود. ایـن روز بـه روز بـه )پیتزایـی بیـت کویـن( مشـهور شـده اسـت کـه در آن، یـک
شـخص حقیقـی ۱۰ هـزار بیـت کویـن بـرای خریـد دو پیتـزا بـه قیمـت ۲۵ دالر پرداخـت کـرد. ایـن میـزان از
بیـت کویـن در هفتـه اول مـاه دسـامبر سـال ۲۰20 بیـش از 20۰ میلیـون دالر ارزش داشـت.
در ۹ فوریـه ۲۰۱۱ بـود کـه قیمـت هـر بیـت کویـن تقریبـا برابر یـک دالر ارزش پیدا کرد. بعـد از این واقعه
10 | ارزهای دیجیتال
بـود کـه توجـه رسـانه هـا بـه بیـت کوین جلب شـد، به طوری که وب سـایت رسـمی بیت کوین سـاعاتی از
دسـترس خار ج شـد. در همین سـال، خبر شـروع به کار وب سـایت هایی که می توانسـتید با بیت کوین
از آنهـا مـواد مخـدر بخرید، سـبب رشـد قیمت بیت کوین به ۱۷ دالر شـد.
سـال ۲۰۱۲ همـراه بـا خبرهـای خوبـی بـرای ایـن ارز مجـازی بـود. از جملـه ایـن کـه سـرویس مدیریـت
وب سـایت وردپرس شـروع به قبول بیت کوین کرد. در این سـال اسـتخراج کنندگان شـاهد نصف شدن
دسـتمزدهای خود از اسـتخراج بیت کوین بودند. چرا که پروتکل بیت کوین از قبل مشـخص کرده بود
کـه هـر ۴ سـال یـک بـار، ایـن دسـتمزدها نصف شـود تـا این که در سـال ۲۱۴۰ به صفر برسـد.
در پـی بحـران مالـی قبـرس، در ۲۵ مـارس ۲۰۱۳ اتحادیـه اروپـا و بانـک مرکزی اروپا یـک وام ۱۰ میلیارد
دالری بـه دولـت قبـرس پرداخـت کردنـد. یکـی از شـرایط ایـن قـرارداد دریافـت مالیـات از حسـاب هـای
بانکـی بـا بیـش از ۱۰۰ هـزار دالر موجـودی بـود. در پـی آن، بانـک مرکـزی قبـرس جلـوی برداشـت پـول از
حسـاب هـای بانکـی را گرفـت. قبـرس قبـل از ایـن بـه خاطـر معافیـت هـای مالیاتـی، تبدیـل بـه بهشـت
ثروتمنـدان بـه ویـژه میلیونرهـای روسـی شـده بـود. عـده زیـادی از صاحبـان حسـاب هـا بـرای ایـن کـه از
گزنـد ایـن قـرارداد بـه دور بماننـد، شـروع بـه خریـد بیـت کویـن کردنـد. همین موضوع سـبب شـد تـا ارزش
بیـت کویـن از ۸۰ دالر بـه۲۶۰ دالر افزایـش پیـدا کنـد.
اتفاقاتـی نیـز در چیـن افتـاد. افزایـش سـرمایه گـذاری چینـی هـا در بیـت کویـن علاوه بـر کسـب سـود،
انتقـال پـول هـم بـود. دولـت چیـن بـرای انتقـال پـول بـه خـار ج از کشـور، محدودیـت هایـی را قائـل شـده
بـود؛ بـه همیـن دلیـل چینـی هـا بـا آغوش بـاز از بیت کوین اسـتقبال کردنـد. اما نقطه شـروع عالقه چینی
هـا بـه بیـت کویـن، زمانـی بـود کـه بازیگـر مشـهور چینـی جت لـی، به خاطـر زلزله ای کـه در چیـن ر خ داده
بـود از مـردم تقاضـای پـول کـرد. او بـرای دریافـت کمـک هـای مردمـی، یـک آدرس حسـاب بیـت کویـن را
ارائـه کـرد. همیـن اتفـاق سـبب پوشـش گسـترده رسـانه هـا از بیـت کویـن شـد. بـه طـوری کـه قیمت بیت
کویـن در ۲۹ نوامبـر ۲۰۱۳ بـه ۱۱۳۲ دالر رسـید. امـا در دسـامبر، مـاه عسـل بیـت کویـن توسـط دولـت چین
بـه پایـان رسـید. بانـک مرکـزی چیـن تمـام مؤسسـات مالـی را از ارائـه خدمـات بـه بیـت کویـن منـع کـرد.
این موضوع سـبب افت چشـمگیر معامالت در بازار چین شـد. به طور خالصه سـال ۲۰۱۴ را سـال سـقوط
قیمـت هـا، سـال ۲۰۱۵ را سـال ثبـات قیمـت بیـت کویـن، سـال ۲۰۱۶ را سـال شـروع نوسـان هـای قیمـت
بیت کوین و سـال ۲۰۱۷ را سـال شکسـته شـدن رکوردهای قیمت میدانند که در اواخر این سـال قیمت
یـک بیـت کویـن تـا حـدود ۲۰٫۰۰۰ دالر نیـز افزایـش پیـدا کـرد و پـس از آن در سـال ۲۰20 شـاهد ادامـه رشـد
قیمـت هـا هسـتیم بـه نحـوی کـه بیـت کویـن تـا حـدود 20٬۰۰۰ دالر نیـز افزایـش پیـدا کـرد و هـم ا کنـون نیـز
در حـال فـراز و فـرود اسـت.
نیوک تیب | 11
بیت کوین چیست؟ خرید کتاب ارزهای دیجیتال
بیت کوین نوعی پول دیجیتالی و مجازی بر پایه شبکه همتا به همتا است. یک نوع واحد پولی جدید
کـه از درون اینترنـت بـه وجـود آمـد. بیـت کویـن یـک شـبکه مجـازی مالـی اسـت، بـر اسـاس ریاضیـات و
پروتـکل هـای رمزگـذاری شـده شـکل گرفتـه و توسـعه پیدا کرد. بیت کوین یک شـبکه متن بـاز در دنیای
مجازی اسـت که توسـط مردم و برای مردم سـاخته شـده اسـت.
ً دیجیتال
بیت کوین یک شـبکه توافقی اسـت که یک سیسـتم پرداخت جدید و یک نوع پول کامال
را بـه وجـود آورده اسـت. ایـن اولیـن شـبکه پرداخـت نقطـه بـه نقطـه تمرکززدایـی شـده اسـت کـه توسـط
کاربرانش بدون هیچگونه اختیار مرکزی و یا واسـطه ای، نیرومند شـده اسـت. از دیدگاه یک کاربر، بیت
کوین بسـیار شـبیه پول نقد اینترنتی اسـت.
بـه عبـارت دیگـر بیـت کویـن، ارز دیجیتالـی رمزنـگاری شـده و یـک پـول صـد در صـد مجـازی اسـت.
ً تمامـی پـول هـای دیگـر در جهـان، هیـچ حکومتـی روی ایـن پول نظـارت و کنتـرل ندارد،
برخلاف تقریبـا
ً مجـازی اسـت. ارزهـای دیجیتالـی کـه مالـک آن هسـتید، در کامپیوتـر شـما ذخیـره مـی
در عـوض، کاملا
شـوند. مـی توانیـد ایـن ارزهـای دیجیتالـی را بفروشـید و یـورو، دالر و یـا حتـی ریـال دریافـت کنیـد. پـول
12 | ارزهای دیجیتال
کامپیوتـری یـا پـول دیجیتـال یـا پـول اینترنتـی نـام هایی هسـتند کـه به این پـول مجازی گفته می شـود.
عـده ای دیگـر هـم آن را ابـزاری بـرای مبـارزه بـر ضـد نظـام سـرمایه داری جهانـی و بانـک هـای بـزرگ مـی
داننـد. شـرکت هـا و افـرادی کـه کارهـای تجـاری و بازرگانـی انجـام میدهنـد، اغلـب به دنبـال راهحلهایی
بـرای دریافـت پـول و سـود بیشـتر هسـتند، مشـتریان هـم در مقابـل خدمـات مناسـب و شـیوه هـای
پرداختـی معقـول و مطمئنـی را طلـب میکننـد. شـاید ایـده هـای مختلفـی بـرای جابـه جـا کـردن پـول و
اعتبار به صورت اینترنتی به ذهن شـما هم رسـیده باشـد. بانکداری الکترونیکی و اسـتفاده از روش های
سـنتی تـر هـم مشـکالت و محدودیـت هـای فیزیکـی و قانونـی متعـددی دارنـد؛ بنابرایـن تلاش هـا بـرای
آفریـدن نوعـی پـول دیجیتـال از همـان آغـاز کسـب و کارهـای الکترونیـک شـکل گرفتـه بـود.
در واقـع بیـت کویـن یـک نـوآوری اینترنتـی بـا کارکردهـای مشـابه اسـت. نـوآوری بـودن بیـت کوین به
ایـن معنیسـت کـه خالقـان آن توانسـته انـد آن را در مـدت کوتاهـی از یـک ایـده بـه یـک واقعیـت اثرگـذار بر
دنیـای اقتصـاد و مرا کـز سیاسـت پژوهـی مبـدل کننـد. زیـرا در چنـد سـال گذشـته ارزش بیـت کویـن در
بازارهـای جهانـی از چنـد صـدم دالر بـه چندهـزار دالر افزایـش یافتـه اسـت.
بیـت کویـن یـک شـبکه و ارز پرداخـت جدیـد اسـت. ترا کنـش هـای ایـن شـبکه بـه صـورت همتـا بـه
همتـا و بـدون نیـاز بـه واسـطه هـا انجام می شـوند. این بدان معنیسـت که ما برای انجـام ترا کنش ها نیاز
بـه نهادهـای متمرکـز ماننـد بانـک یـا مؤسسـات دیگـر نداریـم. تفـاوت اصلـی بیـت کویـن با ارزهای سـنتی
غیرمتمرکـز بـودن آن اسـت. همـان طـور کـه ذکـر شـد بیـت کویـن روی یک پایـگاه داده غیرمتمرکز به اسـم
بلاک چیـن فعالیـت مـی کند.
یکـی از مشـخصه هـای جـذاب بیـت کویـن ایـن اسـت کـه افـراد مـی تواننـد بـدون دادن اطالعـات
شـخصی، اقـدام بـه ارسـال و دریافـت پـول بکننـد. آنهـا همچنیـن از نبـود نظـارت و قوانیـن دولتـی در ایـن
حوزه هم خوشـحال هسـتند و حس می کنند با سـرمایه گذاری روی بیت کوین از آزادی مالی بیشـتری
برخـوردار خواهنـد شـد.
هـر چنـد ری کالیـو مؤسـس بریجواتـر، بزرگتریـن صنـدوق سـرمایه گـذاری دنیـا، ادعـای ترا کنـش های
ناشـناس بیت کوین را زیر سـؤال می برد. او معتقد اسـت که دولت ها اجازه نمی دهند تا نبود اطالعات
شـخصی در رابطـه بـا بیـت کویـن تـا ابـد ادامـه پیدا کنـد و به اداره مالیات آمریکا اشـاره مـی کند که همین
االن هم اطالعات حسـاب های کاربری وب سـایتی مثل کوین بیس را درخواسـت کرده اسـت.
همچنیـن شـرکتی مثـل چیـن آنالیـس تخصصـش پیـدا کـردن هویـت افـرادی اسـت کـه از کیـف پـول
هـای مجـازی بـرای ذخیـره بیـت کوین اسـتفاده می کنند. این اطالعات کمک مـی کند تا میزان تخلفها
و پولشـویی کاهـش پیـدا کند.
نیوک تیب | 13
دالیـو همچنیـن بـه عـدم قطعیـت و نبـود گزینـه هـای متنـوع بـرای خـر ج کردن بیـت کوین اشـاره می
کنـد. او معتقـد اسـت بیـت کویـن بـه صـورت تئـوری جـواب میدهـد؛ چـرا کـه نوسـان هـای زیـادی دارد و
مـردم هـم گزینـه زیـادی بـرای خـر ج کـردن آن ندارنـد. بـه همیـن دالیل او معتقد اسـت که یـک حباب در
بـازار بیـت کویـن وجـود دارد و ایـن تنهـا دلیـل منطقـی رشـد ارزش بیـت کوین اسـت.
هیچکـس مالـک شـبکه بیـت کویـن نیسـت، درسـت همـان طـور کـه هیچکـس صاحـب فنـاوری کـه
در ورای ایمیـل اسـت، نیسـت. ایـن کاربـران بیـت کویـن در سراسـر جهـان هسـتند کـه آن را کنتـرل مـی
کننـد. توسـعه دهنـدگان بیـت کویـن ا گرچـه نـرم افـزار آن را بهبـود مـی بخشـند ولـی نمـی تواننـد تغییـری
را بـر پروتـکل بیـت کویـن تحمیـل کننـد، چـرا کـه هـر کاربـری آزاد اسـت کـه نـرم افـزار خـود و نسـخه ای کـه
خـود مـی پسـندد را اسـتفاده کنـد. تمامـی کاربران، برای اینکه با یکدیگر سـازگار بمانند بایـد از نرم افزاری
اسـتفاده کننـد کـه از همـان قواعـد پیـروی مـی کنـد. بیـت کویـن تنهـا بـه شـرط اجمـاع کامل بیـن تمامی
کاربـران، مـی توانـد بـه درسـتی کار کنـد. بنابرایـن تمامـی کاربـران و توسـعه دهنـدگان انگیـزه قـوی بـرای
حفـظ ایـن اجمـاع را خواهنـد داشـت. اینکـه بیـت کویـن را بـه عنـوان یـک پـول حسـاب بیاوریـم وابسـته
بـه پذیـرش جایـگاه حقوقـی آن از سـوی دولـت هاسـت. بیـت کوین سیسـتم کنتـرل کننده متمرکـز ندارد
و توسـط هیـچ مؤسسـه، سـازمان یـا دولتـی اداره نمـی شـود. ایـن نکتـه حائـز اهمیـت هسـت کـه ا گـر چـه
تبـادالت بـا بیـت کویـن در حـال انجـام اسـت ولـی دولتـی هنوز بیـت کوین را بـه صورت کامل به رسـمیت
نشـناخته اسـت و کشـورهای آمریـکا، آلمـان و چیـن بـر کاال بـودن بیـت کویـن تا کیـد دارنـد.
بیـت کویـن بـه همـان انـدازه کارت هـای اعتبـاری و شـبکه های بانکـداری آنالین که مـردم همه روزه
از آنهـا اسـتفاده مـی کننـد، مجـازی اسـت. بیـت کویـن درسـت ماننـد سـایر اشـکال پـول، بـرای پرداخـت
آنالیـن در فروشـگاه هـای واقعـی بـه کار میـرود و نیـز مـی توانـد درسـت ماننـد سـکه و اسـکناس بـه شـکل
فیزیکـی پـول تبدیـل شـود، امـا پرداخـت بـا گوشـی هـای تلفـن همـراه معمـوال آسـان تریـن راه اسـت.
ترازهای بیت کوینی در یک شـبکه بزرگ توزیع شـده، ذخیره شـده اسـت و هیچکس نمی تواند با تقلب
آن را تغییـر دهـد. بـه عبـارت دیگـر، کاربـران بیـت کویـن کنترل اختصاصی بـر موجودی خـود دارند و بیت
کویـن هایشـان صرفـا بـه دلیـل مجـازی بـودن، غیـب نمـی شـود.
مختر ع بیت کوین خرید کتاب ارزهای دیجیتال
فـرد یـا افـرادی بـه نـام مسـتعار ساتوشـی نا کاموتـو بـا اختـراع یـک شـیوه اثبـات کاری در شـبکه همتـا بـه
همتا، راهی نو و جایگزین برای سیسـتم های مالی آنالین پیشـنهاد کرد. بیت کوین یک نوآوری جدید
14 | ارزهای دیجیتال
اینترنتـی هسـت و توسـط کاربرانـش در حـال توسـعه اسـت. بیـت کویـن اولیـن پیـاده سـازی مفهـوم ارز
سـری اسـت کـه اولیـن بـار در سـال ۱۹۹۸ توسـط وی دای توصیـف شـده بـود و بیـان مـی کـرد کـه ایـن
مفهـوم، نـوع جدیـدی از پـول اسـت کـه بـرای کنتـرل تولیـد و ترا کنـش هـای روی آن، به جـای یک مرجع
مرکـزی، از رمزنـگاری اسـتفاده شـده اسـت. همزمـان شـدن بحـران مالـی سـال ۲۰۰۸ میلادی و همچنین
شکسـت واحدهـای پولـی جهانـی و سـود و فسـاد زیاد در سیسـتم هـای بانکی باعث باال بـردن ارزش این
ایـده و افزایـش اعتبـار بیـت کویـن شـد.
مشـخصات اولیـن بیـت کویـن و اثبـات مفهـوم آن در سـال ۲۰۰۹ توسـط ساتوشـی نا کاموتـو در یـک
فهرسـت ایمیـل رمزنـگاری شـده منتشـر گردیـد. ساتوشـی بـدون آنکـه چیز زیـادی از خودش فاش سـازد،
پروژه را به اواخر سـال ۲۰۱۰ موکول کرد. از آن موقع تعداد توسـعه دهندگان بسـیاری که روی بیت کوین
کار مـی کننـد بـه طـور نمایـی رشـد کرده اسـت. با اینکه ممکن اسـت ندانیم او کیسـت، امـا میدانیم که او
چـه کـرد. وی بـا انتشـار یـک جزوه در فهرسـت پسـتی رمزنگاری در نوامبر ۲۰۰۸ مبتکـر پروتکل بیت کوین
محسـوب میشـود. وی سـپس اولیـن نسـخه نـرم افـزار بیـت کویـن را در سـال ۲۰۰۹ منتشـر کـرد و از طریـق
فهرسـت پسـتی بـا دیگـران روی ایـن پـروژه کار کـرد تـا اینکـه وی نهایتـا در پایـان ۲۰۱۰ از جمع ناپدید شـد.
ا گـر چـه وی بـا افـراد بسـیاری بـا تیـم متـن بـاز کار کـرد، امـا هرگـز چیزی شـخصی دربـاره خودش افشـا نکرد
و آخریـن جملـه ای کـه از وی شـنیده اسـت، در بهـار ۲۰۱۱ بـوده وقتـی کـه وی گفـت کـه : دنبـال کارهـای
دیگـر رفته اسـت.
گمنامی ساتوشـي اغلب باعث نگرانی های ناموجهی می شـود که بسـیاری از آنها به فهم نادرسـت از
طبیعت متن باز بیت کوین بر می گردد. پروتکل بیت کوین و نرم افزار به صورت باز منتشـر شـده اسـت
و هـر توسـعه دهنـده ای در هـر کجـای دنیـا مـی توانـد کـد آن را بازبینـی کـرده و یـا نسـخه تغییـر یافتـه نـرم
افـزار بیـت کویـن مخصوص خودش را بسـازد. تأثیر ساتوشـی نیز مانند توسـعه دهنـدگان کنونی، محدود
بـه تغییراتـی بـود کـه از دیگـران اقتبـاس مـی کـرد و بنابرایـن بیـت کویـن را کنتـرل نمی کـرد. امـروزه هویت
مختـر ع بیـت کویـن بـه خـودی خـود احتماال مانند هویت شـخصی اسـت که کاغـذ را اختراع کـرده بود.
نیوک تیب | 15
تصویری از مقاله ساتوشی نا کاماتو
استخراج بیت کوین
بیـت کویـن هـا در فرآینـدی رقابتـی و تمرکززدایـی شـده کـه اسـتخراج نـام دارد، تولیـد مـی شـوند. ایـن
فرآیند مسـتلزم آن اسـت که افراد از شـبکه برای خدمات خود، جایزه دریافت کنند. اسـتخراج کنندگان
بیـت کویـن ترا کنـش هـا را پـردازش کـرده و بـا اسـتفاده از سـخت افـزار تخصصی، شـبکه را ایمن کـرده و در
عـوض بیـت کویـن هـای جدیـد جمـع آوری مـی کنند.
طراحـی پروتـکل بیـت کویـن بـه گونـه ایسـت کـه بیـت کویـن هـای جدیـد را بـا نـر خ ثابتـی تولیـد مـی
کنـد. بـه ایـن ترتیـب اسـتخراج بیـت کویـن یـک کسـب و کار رقابتـی خواهـد شـد. ا گـر اسـتخراج کننـدگان
بیشـتری بـه شـبکه بپیوندنـد، سـودآوری مرتبـأ دشـوار خواهـد شـد و اسـتخراج کننـدگان بایـد بـه دنبـال
بـازده بـرای کاهـش هزینـه هـای اسـتخراج باشـند. هیـچ مرجع مرکزی یا توسـعه دهنـده ای، اختیـار آن را
نـدارد تـا سیسـتم را بـرای افزایـش سـود، کنتـرل یـا دسـتکاری کنـد. هر گره بیـت کوین در جهـان، هر آنچه
را کـه مطابـق بـا قوانیـن مـورد انتظـار سیسـتم نباشـد حـذف خواهـد کـرد.
16 | ارزهای دیجیتال
بیـت کویـن هـا بـا نرخـی کاهنـده و قابـل پیـش بینـی، تولیـد مـی شـوند. تعـداد بیـت کویـن هـای
جدیـدی کـه هـر سـال تولیـد مـی شـود، بـه طـور خـودکار در طـول زمـان نصـف مـی شـود تـا اینکـه مجمـوع
بیـت کویـن هـای موجـود بـه ۲۱ میلیـون برسـد. از ایـن هنـگام بـه بعـد، دیگـر بیـت کوینـی صـادر نخواهـد
شـد. در ایـن نقطـه، احتمـاال بـه طـور اختصاصـی بـه اسـتخراج کننـدگان بیـت کویـن مقـدار کمـی کارمـزد
ترا کنش پرداخت خواهد شـد. بیت کوین از این جهت که فقط تا ۲۱ میلیون عدد از آن سـاخته خواهد
شـد، منحصـر بـه فـرد اسـت.
امـا ایـن هرگـز یـک محدودیـت بـه شـمار نمـی آیـد، چـون بیـت کویـن هـا مـی تواننـد بـا واحدهـای
کوچک تر از یک بیت کوین، مثال بیت، شمارش شوند. یک بیت کوین ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ بیت است. ساتوشی،
کوچکتریـن واحـد بیتکویـن اسـت و از نـام ساتوشـی نا کاموتـو )ایجادکننـده بیتکویـن( برگرفتـه شـده
اسـت. ا گـر در آینـده بـا کوچکتـر شـدن انـدازه متوسـط ترا کنش، نیازی احسـاس شـود، بیت کویـن ها می
توانند تا ۸ رقم اعشـار 00000001.0 بیت کوین تقسـیم شـود که هر واحد ساتوشـی نام دارد و به طور بالقوه
حتی واحدهای کوچک تر، تقسیم گردند.
شکل نمادین استخراج بیت کوین
اسـتخراج بیت کوین که در واقع همان فرآیند پردازش ترا کنش های بیت کوین اسـت، اولین روش
بـه دسـت آوردن بیـت کویـن اسـت. ا گرچـه ممکـن اسـت افـرادی باشـند که بخواهنـد بیت کوین هـا را در
برابـر کارت اعتبـاری یـا پرداخـت پـی پـال بفروشـند. بـه طـور کلی راه هـای تهیه بیت کوین بـه این صورت
است :
„ استفاده از روش پرداخت بیت کوین و فروش کاال و خدمات به افراد دیگر
„ دریافت بیت کوین به عنوان دستمزد یک فعالیت
نیوک تیب | 17
„ خرید از مبادله گرهای آنالین
„ مبادله مستقیم
„ مبادله بیت کوین ها با دوستان و افراد نزدیک
„ به دست آوردن بیت کوین از راه استخراج
„ خرید بیت کوین از صرافی ها
ارزش بیت کوین
بیـت کویـن هـا ارزشـمندند چـون بـه عنـوان شـکلی از پـول، مفیـد هسـتند. بیـت کویـن ویژ گـی هـای
پولـی دارد، پایـداری، قابلیـت حمـل ونقـل، تعویـض پذیـری، کمیابـی، بخـش پذیـری و شـناخت پذیـری
)ویژ گیهـای بیـت کویـن بـر مبنـای خواص ریاضی اسـتوار شـده اسـت، نه بـر مبنای خصوصیـات فیزیکی
)ماننـد طلا و نقـره( و نـه بـر اسـاس اعتمـاد بر مرجعی مرکزی. مختصر آن که، این ریاضیات اسـت که بیت
کوین را پشـتیبانی می کند. با این ویژ گیها، تمام آنچه که برای شـکلی از پول بودن و ارزش داشـتن الزم
اسـت، اعتمـاد و پذیـرش اسـت. در مـورد بیـت کویـن، رشـد کاربـران، سـودا گران و کسـب و کارهـای نوپـا،
گویـای مطلـب اسـت. ماننـد تمامـی ارزهـا، بیـت کوین ارزش خود را تنها و به طور مسـتقیم از کسـانی می
گیـرد کـه آن را بـرای پرداخـت وجـه پذیرفتـه اند.
ولـی آیـا بیـت کویـن مـی توانـد ارزش خـود را از دسـت دهـد؟ در پاسـخ بـه ایـن سـؤال بایـد گفـت آری،
احتمـال دارد. تاریـخ پـر اسـت از ارزهایـی کـه ورشکسـت شـدند و دیگـر اسـتفاده ای از آنها نمی شـود مثل
مـارک آلمـان در دوران جمهـوری ويمـار و اخیـرا نیـز دالر زیمبابـوه. ا گـر چـه کـه شکسـت ارزهـای قبلـی
معمـوال بـه دلیـل تـورم زیـاد بـود کـه غیرممکن اسـت بـرای بیت کویـن اتفاق بیفتـد، ولی همـواره احتمال
شکسـت هـای فنـی، ارزهـای رقیـب، مسـائل سیاسـی و جـز آن وجـود دارد. یـک قاعده سرانگشـتی سـاده
می گوید که هیچ ارزی را نباید مطلقا ایمن از ورشکسـتگی یا شـرایط دشـوار دانسـت. بیت کوین در طی
سـال هـا پـس از آغـاز بـه کارش، ثابـت کـرده کـه قابـل اعتمـاد اسـت و پتانسـیل زیادی بـرای رشـد دارد. اما
هیچکـس در آن موقعیـت نیسـت کـه بتوانـد آینـده بیـت کویـن را پیـش بینـی کند.
ضمنا ممکن اسـت ارز دیجیتال بهتری سـاخته شـود و چنین اتفاقی هیچ بعید نیسـت. بیت کوین
تا کنون به میزان قابل مالحظه ای، مردم پسـندترین ارز مجازی تمرکززدایی شـده اسـت، اما نمی توان
تضمیـن کـرد کـه در آینـده هـم ایـن موقعیـت را حفـظ کند. هـم ا کنون تعـدادی ارزهای دیگر هم هسـتند
کـه از بیـت کویـن الهـام گرفتـه انـد ولی باید توجه داشـت که یک ارز جدید باید بسـیار بهبـود یابد تا بتواند
بـه لحـاظ داشـتن بازارهـای بـا ثبـات، بـر بیـت کویـن پیشـی بگیـرد. تـا زمانـی کـه بخـش هـای اساسـی
18 | ارزهای دیجیتال
پروتـکل تغییـر نکنـد، بیـت کویـن مـی توانـد اصالحـات و بهبودهای یـک ارز رقابتی را داشـته باشـد. به هر
حـال، سـرمایه گذارهـا همیـن االن هـم بـه بیـت کویـن لقـب طلای دیجیتـال را داده اند که البتـه با توجه
با رشد ارزشی که این ارز به ویژه در سال ۲۰20 داشت، کامال هم طبیعی است.
نمودار ارزش بیت کوین از ابتدا تا کنون
ارزهـای دیجیتـال ثابـت کـرده انـد کـه در کشـورهایی مثـل زیمبـاوه و ونزوئلا کـه پـول رایـج بـه خاطـر تـورم
ارزش خـود را از دسـت داده، مـی تواننـد نقـش مهمـی را ایفـا کننـد. بـه عنـوان مثـال کارا کاس مجبـور شـد
تـا اسـکناس ۱۰۰ هـزار بولیـواری چـاپ کنـد، ایـن در حالـی اسـت کـه سـال گذشـته بزرگتریـن واحـد پولـی
آنهـا ۱۰۰ بولیـوار بود.کریسـتین ال گارد مدیـر مؤسسـه مالـی بیـن المللـی، اخیـرا گفتـه اسـت: به کشـورهایی
فکـر کنیـد کـه سـاختارهای ضعیـف و ناپایـداری دارنـد. بـه جـای اینکـه ارزهـای سـایر کشـورها مثـل دالر را
قبـول کننـد بعضـی از ایـن کشـورها و اقتصادهـا مـی توانند از این پـس از ارزهای دیجیتال اسـتفاده کنند.
اقتصاددانـان معتقـد هسـتند کـه بیـت کویـن مـی توانـد بـرای مردمـان کشـورهای در حـال توسـعه نیـز
جذاب باشـد چرا که در این کشـورها دسترسـی به اینترنت راحت تر از دسترسـی به حسـاب های سـنتی
بانـک هـا اسـت. بـا ایـن حـال بانک های مرکزی و مؤسسـات مالی نگران هسـتند که ارزهـای دیجیتال به
منظـور خریدهـای غیرقانونـی مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد و بـه شـدت بـه آن بدبیـن هسـتند. تیـژان تیـام،
مدیـر بانـک بـزرگ کریدیـت سـویز مـی گویـد: بیت کویـن تعریف دقیق حباب اسـت. فرانکوئیـس ویلروی،
رئیـس بانـک مرکـزی فرانسـه مـی گویـد: افـرادی که امروز بیـت کوین می خرند به اختیار خود این ریسـک
را انجـام میدهند.
جیـن تیـرول برنـده جایـزه نوبـل اقتصـاد هـم اصـرار دارد کـه وضعیـت کنونـی بیـت کویـن قطعـا یـک
حبـاب اسـت. او بـه خبرگـزاری فرانسـه گفـت: ایـن ارزی اسـت کـه هیـچ ارزش ذاتـی نـدارد. مـی توانـد در
نیوک تیب | 19
عـرض یـک روز از بیـن بـرود. مـن کاملا مخالـف سـرمایه گـذاری بانـک هـای فرانسـوی در آن هسـتم.
اوئلـر هرمـس، اقتصـاددان شـرکت بیمـه سـابرن از مقامـات مالـی مـی خواهـد تـا بـه سـرمایه گذارها در
مـورد ریسـک هـای احتمالـی هشـدار بدهـد. او مـی افزایـد: می توان پول زیـادی به دسـت آورد، البته پول
زیادی را هم می توان از دسـت داد. شـاهد افزایش اشـتیاق زیادی برای سـرمایه گذاری روی بیت کوین
هسـتیم اما همه از ریسـک های آن مطلع نیسـتند.
بیـت کویـن بـه طـور مرتـب شـاهد صعود و سـقوط های شـدیدی بوده اسـت. یک سـری عوامل روی
ارزش بیـت کویـن اثـر مـی گذارنـد مثـل: اختلاف بیـن افـرادی کـه روی شـبکه نظـارت مـی کننـد، افـرادی
کـه بیـت کویـن را اسـتخراج مـی کننـد، زمانـی کـه مقـام هـای مالـی هـر نـوع هشـداری مـی دهنـد یـا اینکـه
اطالعـات کاربـران مـورد هـک قـرار مـی گیـرد. امـا در اغلـب مـوارد بیـت کوین دوبـاره ارزش خـود را پیدا می
کند.
مزایای بیت کوین
بیـت کویـن نسـبت بـه پـول رایـج بیـن المللـی هزینه هـا را کاهش مـی دهد. بـرای فروشـنده و خریدار یک
مزیـت بـزرگ بـه شـمار مـی آیـد زیـرا تنهـا بـا چنـد کلیـک سـاده مـی تواننـد ایـن پـول دیجیتالـی رو از سراسـر
دنیـا بـه هرجـای دیگـر در ایـن کـره خا کـی ارسـال کننـد. نیـازی بـه تبدیـل ارز و دردسـرهای رایـج در ایـن
زمینـه را نـدارد.
بـا توجـه بـه مقـاالت منتشـر شـده توسـط ا کونومیسـت، بیـت کویـن چنـد ویژ گی مفیـد یـک ارز را دارد
پایـداری پلـت فـرم دارد، سـخت بـه دسـت مـی آیـد، عرضـه محـدود دارد، سـازوکار عرضـه و تقاضـا دارد،
امنیـت دارد، بـه آسـانی قابـل بازبینـی اسـت. اقتصاددانـان پـول را واحـدی بـرای انـدازه گیـری تولیـد و
واحـدی بـرای ذخیـره ارزش اقتصـادی تعریـف مـی کننـد و توافـق دارنـد کـه بیـت کویـن تمـام معیارهـای
پـول را دارد. بیـت کویـن بـه عنـوان یـک ابـزار مبادله به بهترین نحو عمل کرده اسـت؛ بـه طوری که بیش
از هـزاران تاجـر بیـت کویـن را پذیرفتـه و از آن در مبـادالت خـود اسـتفاده مـی کننـد.
انتقـال بیـت کویـن و پـول دیجیتالـی از یـک نقطـه بـه نقطـه دیگـر در تمـام شـبکه اطلاع رسـانی مـی
شـود و همـه نقطـه هـای ایـن شـبکه از آن بـا خبـر مـی شـوند. زمـان متوسـط ایـن انتقـال پـول هـا و تأییـد
شدنشـان تقریبا ده دقیقه زمان می برد تا همه سیسـتم از آن آ گاه شـوند. در ادامه به سـایر مزایای بیت
کوین اشـاره شـده اسـت:
„ آزادی پرداخـت وجـه: هـر موقـع از شـبانه روز و در هـر کجـای جهـان که باشـید، ارسـال و دریافت فوری
20 | ارزهای دیجیتال
هـر مبلـغ از بیـت کویـن امکانپذیـر اسـت. هیـچ روزی تعطیـل نیسـت. هیـچ حـد و مـرزی در کار نیسـت.
هیـچ محدودیتـی اعمـال نخواهـد شـد. بیـت کویـن بـه کاربرانش اجازه میدهـد بر پول خـود کنترل کامل
داشـته باشند.
„ کارمزدهـای بسـیار انـدک : در حـال حاضـر پـردازش پرداخـت وجـه بـا بیـت کویـن، بـه صـورت بـدون
کارمـزد و یـا بـا کارمـزدی بسـیار انـدک، انجـام مـی گیرد.کاربـران می توانند بـرای پردازش سـریع تر ترا کنش
خـود، کارمـزد پرداخـت کننـد کـه در نتیجه تأییدیه ترا کنش را سـریع تر از شـبکه دریافت خواهند کرد. به
علاوه، پردازشـگرهای تجـاری هـم هسـتند کـه سـودا گران را در پـردازش ترا کنـش هـا، تبدیـل بیـت کویـن
هـا بـه یـک ارز بـدون پشـتوانه و واریـز مبالـغ بـه طـور مسـتقیم و روزانه به حسـاب بانکی آنها، یـاری دهند.
چـون ایـن ترا کنـش هـا بـر مبنـای بیـت کویـن اسـت، کارمزدهایـی بـه مراتـب کمتـر از کارمزدهـای شـبکه
کارت اعتبـاری یـا پـی پـال، از آنهـا خواسـته خواهـد شـد.
„ ریسـک کمتـر بـرای سـودا گران : ترا کنـش هـای بیـت کویـن امـن و برگشـت ناپذیـر بـوده و حـاوی
اطالعـات شـخصی و یـا حسـاس مشـتریان نیسـت. بـه همیـن دلیـل از سـودا گران در برابـر ضررهای ناشـی
از کالهبـرداری یـا پرداخـت هـای برگشـتی جعلـی محافظـت مـی کند. سـودا گران می توانند به سـادگی به
بازارهـای جدیـدی قـدم بگذارنـد کـه هیـچ کارت اعتبـاری در آن در دسـترس نباشـد و یا نـر خ کالهبرداری
به شـکل غیرقابل قبولی باال باشـد. دسـتاوردهای خالص آن عبارتسـت از : کارمزد کمتر، بازارهای بزرگتر
و هزینـه هـای مدیریـت کمتـر.
„ امنیـت و کنتـرل کاربـران بیـت کویـن بـر ترا کنـش هـای خـود کنتـرل کامـل دارنـد. غیـر ممکـن اسـت که
بتـوان معاملـه کننـدگان را مجبـور کـرد؛ ماننـد آنچـه در روش هـای دیگـر پرداخـت گاهـی پیـش مـی آیـد،
مبالغـی ناخواسـته و یـا از پیـش اعلام نشـده را بپردازند. پرداخت های بیت کوینـی بدون اینکه اطالعات
شـخصی کسـی بـه ترا کنـش پیوسـت شـده باشـد، انجـام مـی گیرد. بـه این ترتیـب محفاظت شـدیدی در
برابر سـرقت هویت ایجاد شـده اسـت. کاربران بیت کوینی همچنین می توانند با تهیه بک آپ یا نسـخه
پشـتیبان و رمـز گـذاری، از پولشـان محافظـت کننـد. همچنیـن غیرقابل جعل اسـت.
„ شـفافیت و بـی طـرف بـودن : تمامـی اطالعـات در مـورد تأمیـن پول بیـت کوین به سـادگی روی زنجیره
بلاک در دسـترس همـه هسـت و مـی تـوان آن را بالفاصلـه درسـتی آزمایـی کـرده و از آنهـا اسـتفاده کـرد.
هیـچ شـخص یـا سـازمانی نمـی توانـد پروتـکل بیـت کوین را کنتـرل و یا دسـتکاری کند چون ایـن پروتکل
با رمزنگاری ایمن شـده و هسـته بیت کوین را از نظر شـفافیت، بی طرفی کامل و قابل پیش بینی بودن
قابـل اعتماد کامل سـاخته اسـت

خرید کتاب ارزهای دیجیتال  خرید کتاب ارزهای دیجیتال خرید کتاب ارزهای دیجیتال خرید کتاب ارزهای دیجیتال خرید کتاب ارزهای دیجیتال خرید کتاب ارزهای دیجیتال خرید کتاب ارزهای دیجیتالخرید کتاب ارزهای دیجیتال خرید کتاب ارزهای دیجیتالخرید کتاب ارزهای دیجیتال

خرید کتاب ارزهای دیجیتال

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *