دانلود کتاب هستی تبدیلات عمل

دانلود کتاب هستی تبدیلات عمل

 

سرشناسه

:  قریشی، سيدرضا، ‏‫۱۳۵۵-

عنوان و نام پدید آور

:  هستی تبدیلات عمل/‏‫ سیدرضا قریشی.

مشخصات نشر

: تهران، گنجور، 1400.

مشخصات ظاهری

: ۱۹۱ ص.؛ 5/14 × 5/21 س‌م.

شابک

: 4- 40-7726- 622- 978

وضعیت فهرست نویسی

: فیپا

موضوع

: هستی‌شناسی

موضوع

:  Ontology

رده بندی کنگره

: 318BD

رده بندی دیویی

: 111

شماره کتابشناسی ملی

:  ۸۵۵۸۴۹۲

اطلاعات رکورد کتابشناسی

: فیپا

 

برای دانلود رایگان  کتاب هستی تبدیلات عمل اینجا کلیک کنید

 

مقدمه کتاب

در اینجا موضوع مورد بررسی، در رابطه با هستی شناسی است.

در اینجا این موضوع مطرح شده است، که تنها وجود و تنها هستی ای که وجود دارد همان عمل و عمل ها و همین طور تبدیلِ یک عمل به عملِ دیگر است.

این موضوع که تمام موارد و امور و موجودیت های دیگری که فرض گرفته می شود، از ذهنیات و ذهن و ماده و اجسام و رفتارها گرفته، تا چیزها و موضوعات و امورٍ دیگر مانند مفاهیم، آگاهی، معنی، تفکر، استدلال، ادراکات و غیره، در اصل و به انواعی، نوعی از عمل و انواعی از عمل ها هستند.

البته از طرفی ممکن است، ایده آلیسم که به انواعی به وجود داشتنِ ذهن و ذهنیات و عالم ذهن باور داشت و از طرفی ماتریالیسم که به وجود داشتنِ تنها ماده و عالم ماده باور داشت، و رئالیسم که به وجود داشتنِ ذهن و عالم ذهن و عالم خارج از ذهن، با همدیگر باور داشت و دوگانه انگاری دکارت، به انواعی در اینجا چندان مورد نظر نباشد و در اینجا وجود داشتنِ فقط عمل  و عمل ها و تبدیلِ یک عمل به عملِ دیگر مورد بررسی و مدّ نظر قرار گرفت.

حتی در اینجا نظر رفتارگرایان، که می گفتند وجود داشتنِ رفتارها وجود دارد(مثلاٌ درد همان گرفته شدن صورت و یا ناله کردن است)، مورد نظر نیست و در اینجا به انواعی متفاوت، وجود داشتنِ فقط عمل و عمل ها مورد بررسی قرار گرفت.

البته در فلسفه، هستی شناسی، تا حدی عمری طولانی دارد و شروع شدن آن از زمانی تا حدی طولانی در گذشته آغاز شده است، هر چند  در این اواخر و در فلسفه‌ی جدید، مقداری بیشتر از قبل به هستی شناسی پرداخته شد.

حتی بارکلی و هیوم و لاک و کانت و لایب نیتس و دکارت و سایر فیلسوفان، به انواعی به معرفت شناسی و فلسفه ذهن و به انواعی و تا حدی به هستی شناسی، که در اینجا موضوع مورد نظر، هستی شناسی است، هم پرداختند و نظریاتی را بیان کردند.

هایدگر هم به انواعی متفاوت به موضوع هستی شناسی پرداخته است، هرچند در اصل هایدگر چندان که به هستی شناسی پرداخت، به موجود شناسی  نپرداخت.

البته موجود بودن با وجود داشتن و هستی داشتن، متفاوت است و یکسان نیستند.

معمولاً موجود بودن را با کلمه ی است به کار می برند، و وجود داشتن و هستی داشتن را، با کلمه ی هست به کار می برند.

در این کتاب به چرایی ها و چگونه بودن ها و دلایلی، برای هستی و وجود داشتنِ عمل و عمل ها و تبدیل یک عمل به عمل دیگر، پرداخته شده است.

عمل،عملی عملی، و عملی بودنی است و این وجود داشتن و هست بودنِ عمل، عملی عملی، است، تا غیر از عمل و غیر از عمل ها و غیر از تبدیلِ یک عمل به عملِ دیگر، چیز و وجود داشتن و وجودی دیگر، وجود نداشته باشد، مگر آنکه این چیزها و موضوعات و اموری که وجود دارد یا هست می‌باشد، عملی و عملی عملی، برای وجود داشتن، و عملی عملی،  برای عملِ وجود داشتن باشد، پس باز هم در اصل تمام چیزها و موضوعات و امور و حتی ذهنیاتی که وجوددار فرض می شود، همان عمل و عملی عملی، برای عملی بودن و عملی شدن و همین طور برای عملی شدنِ عملِ تبدیلِ یک عمل به عمل دیگر است.

حتی آن چیزی که وجود داشتنِ جسم و ماده و موجودات نامیده می‌شود،  در اصل همان عملِ وجود داشتنِ جسم و ماده و موجودات، و عملِ وجود داشتنِ عمل و عمل ها و تبدیلاتِ اعمالِ جسم بودن ها و ماده بودن‌ها و موجود بودن ها است، و باز هم در اصل فقط عمل و عمل ها و تبدیلاتِ اعمال به یکدیگر، در وجود داشتنِ عملی بودن و عملی شدن وجود دارد.

در اصل به انواع مستقیم یا غیرمستقیم، عملِ وجود داشتن هم، عمل و اعمالی، برای عملی بودن و عملی شدن و عملِ وجود داشتنِ عملِ وجود داشتن و عملِ وجود داشتنِ اعمالِ دیگر است.

در اصل وجود داشتن هم، به انواع گوناگونِ ولو پنهان و غیرمستقیم و ناخودآگاهانه، نوعی عمل و انواعی از عمل ها است.

در اصل هستی شناسی و هستی هم، به انواعی ولو غیرمستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه، نوع و انواعی از عمل و عمل ها، در عمل و عمل ها بودن است.

حتی ممکن است در اصل، وجود نداشتن و یا وجود نداشتنِ برخی چیزها و امور و موضوعات هم، به انواعی ولو غیرمستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه، نوع و انواعی از عمل و عمل ها، و همین طور انواعی از عملِ عملِ وجود نداشتن و یا عملِ عملی، برای عملی نبودن و عملِ وجود نداشتنِ عمل و عمل ها باشد.

عمل نبودن هم، به انواعی ولو  پنهان و غیرمستقیم و ناخودآگاهانه،  نوع و انواعی از عملِ عمل نبودن و عملِ عملی نبودن و عمل های عمل نبودن ها و عمل های عملی نبودن ها می باشد و از جنس و نوع  و وجودِ عمل است.

به انواعی عمل و اعمال هم،  در عمل و اعمال و عملِ عمل،  و اعمال بودن نهفته می باشد.

حتی وجود هم، برای عملِ وجود بودن و عملِ وجود، عملی است، و عملِ وجود بودن، و یا وجود بودن و وجود است.

وجود برای عمل بودن و عملِ عملی بودنِ وجود و وجود بودن، و عملِ وجود بودنِ عملِ وجود بودن،  یا به تعبیری، وجود برای وجودِ وجود بودن، که انواع و نوعی از عمل و عمل ها و عملی بودن ها است،  وجود است  و وجود در نظر گرفته می شود و عملِ در نظر گرفتن در این باره، عملی عملی، برای عملِ وجود داشتن و وجود داشتن است.

حتی در اصل وجود نداشتنِ عمل و این نظر که عمل و عمل ها وجود ندارند، هم انواع و نوعی از عمل و اعمالِ عملی شده، برای عملی نشدنِ  وجود نداشتن و عملی شدنِ عملِ وجود نداشتن است.-

-عمل دارای چه ویژگی ها و چگونه بودن هاو چیزهایی در خودش است و از چه ویژگی هاو چیزهایی موجود است؟

چگونه است که مثلاً بعد از انجام یک عمل، انجام عمل و اعمال بعدی و بعد از آن عمل صورت می گیرد؟

آیا وقتی فرد ی که خیال می کند دو بار یا در تعداد بیشتر، مثلاً یک عمل را انجام داد، این انجام عمل در تمام موارد یکی و بی تفاوت با یکدیگر هستند، یا اینکه این فرد در اینجا در هر دفعه عملی متفاوت با عمل قبل یا عمل دیگر انجام داد و همین طور آیا هر انجام عمل با انجام عمل دیگر متفاوت است؟

چرا احتمال دارد که هر انجام عمل با انجام عمل دیگر متفاوت باشد و چه دلایلی برای این موضوع وجود دارد؟

آیا احتمال ندارد انجام اعمال گوناگون و یا هستیِ فرد این طور باشد، که یک عمل تبدیل به عمل دیگر می گردد و همین طور مثلاً درک کردن ها و مفاهیم و معنی ها و آگاهی ها و شناخت های گوناگون در فرد، به صورت عمل و اعمال یا نوعی عمل و اعمال باشد، که بعد این عمل  تبدیل به عمل  دیگر گردد و موجود بودن و شناخت در فرد و هستی فرد این طور موجود باشد و ادامه یابد؟

آیا احتمال ندارد هر چند که یک انجام عمل با انجام عمل دیگر متفاوت است، همین طور این تبدیل شدن های عمل به عمل دیگر هم متفاوت باشند و این تبدیل شدن ها دارای چگونگی یکی و یکسان نباشند؟

 

آیا احتمال ندارد چگونگی شناخت در فرد و یا خود فرد از تبدیل یک عمل به عمل دیگر و تبدیلِ یک تبدیل شدنِ عمل به تبدیل شدنِ دیگر عمل موجود باشد و ادامه یابد؟

 

مشاوره رایگان چاپ کتاب

021-66491056

09120617283

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *