دانلود کتاب چله دوم

دانلود کتاب چله دوم

سرشناسه : بلورفروشان، نگار، ‏ ۱۳۵۹ -‏
boloorforooshan, negar
‏عنوان و نام پديدآور : چله دوم : می‌خواهم زندگی کنم/ نویسنده نگار بلورفروشان ؛ تصویرگر فاطمه انتشاری.
‏مشخصات نشر : تهران: گنجور، ‏ ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۴۵ ص. : : مصور؛ ‏ ۲۰×۲۰ س‌م.
‏شابک : :978-622-7854-05-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏عنوان دیگر : می‌خواهم زندگی کنم.
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Short stories, Persian — 20th century
‏شناسه افزوده : انتشاری، فاطمه، ‏ ۱۳۷۸ -، تصویر‌گر
‏رده بندی کنگره : ‏ PIR۸۳۳۵
‏رده بندی دیویی : ‏ ۸ فا ۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۴۶۰۴۱۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

 

 

قسمتی از کتاب

هـوا گـرگ و میـش بـود، خیـره بـه پنجـره کوچـک اتـاق خـواب شـدم. هشـت
سـال از ایـن زاویـه بیـدار شـده بـودم؛ امـا آن روز یـک حـس داغ در هسـته مغـز
و قلبــم می ِ جوشــید. تمــام بنــد بنــد وجــودم از یخزدگــی بیــدار شــد.
آری، حــس بیــدار شــدن بعــد از یــک خــواب زمســتانی، بــه ماننــد حــس جوانــه
زدن از زیــر ســنگ!
من بیدار شدم! بیداری بس غریب!
از جنس باران و تگرگ! لطیف، اما قوی و پرشور!
لبخنــد بــر لبانــم نشســت. انگشــتان بی ِ حــس دســت چپــم را زیــر ســنگینی گــچ
ســفید تــکان دادم!
آری زنده بودم! انگار زنده ماندم! و از همیشه راسختر!
با حس داغ و سنگین برخاستم، به سمت آینه رفتم.
صورتم را با یک دست شستم …
نگاهم خیره در آینه و آینه خیره در نگاه من!
زنی را دیدم از جنس موجهای دریا رسیده به ساحل و نرسیده به مقصود!
چشمان درشت خماری داشت؛ آرام اما خروشان نگاه میکرد.
بـه مـن زل زد، لبخنـدی زد و بـا مهربانـی و شـیطنت مقصـودش را در گـوش مـن
زمزمـه کـرد؛
بـا یـک حـس جدیـد داغ یـک پلـک طوالنـی بـه درازای شـب چلـه بـه سـردی
8
آینـه زد …
او تصمیم خود را گرفته بود؛
رهایی از تمامی کم بودنهایش …
رهایی از غم زن بودنش …
رهایی از ترسها و تحقیرها …
وقت، وقت رفتن بود.
بــا اینکــه او ماندنیتریــن زن دنیــا بــود، امــا کــه طوالنیتــر از یــک شــب چلــه
مانـده بـود …
17 سال فراز و نشیب …
او دیگــر یــک زن چهلســاله در آینــه نبــود، خــود را در کودکــی دختــرش بــا
گیسـوان مشـکی و یـک صـورت گـرد بشـاش دیـد کـه در حـال بازخوانـی زندگی
زیبـا و آفتابـی خـود بـود.
او میخواست نتیجه این تقدیر را برای هردویشان تغییر دهد ..

 

 

برای دانلود رایگان کتاب چله دوم اینجا کلیک کنید

 

 

 

اگر قصد چاپ کتابتان را دارید اینجا کلیک کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *