مهندس مسعود کنشلو : نویسنده

مهندس مسعود کنشلو : نویسنده

 

مهندس مسعود کنشلو کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه سراسری سمنان، نویسنده متن های فوق انگیزشی متولد آذر ۱۳۷٠ استان تهران شهرستان ورامین
اولین کتاب حرکت در مدار خوشبختی می باشد و کتاب سوار بر مدار خوشبختی و هنر زندگی کردن در دست اقدام است
مهندس مسعود کنشلو در سال ۱۴٠۱ اولین کتاب خود را در انتشارات گنجور به چاپ رساند
مهندس کنشلو دغدغه خود را از نوشتن
کمک به انسان های دیگر بیان می کند

مهندس مسعود کنشلو : نویسنده

دوس داری کتابتو چاپ کنی اینجا کلیک کن

ایه کتاب ضامل مجمًعٍ دلىًضتٍ َایی است برای بُتر کرردن حرا
د ي َمچىیه بُترر کرردن کیفیرت زورذگی َرر اوسراوی مری باضرذ.
مًفقیت، خًضبختی، آرامص، رضذ کردن ي رسیذن بٍ کما ي پريرش
ريح ي جان خًاستٍ َای َر اوساوی می باضذ ي رسیذن بٍ آوُا بٍ َیچ
يجٍ کار مطکلی ویست، فقط َر اوساوی بایذ خًد را باير داضتٍ باضذ ي
ريحیٍ خًدبايری را در خًد تقًیت ومایذ ي برای رسیذن برٍ خًاسرتٍ
َای خًد تالش ومایذ ي َرگس وا امیذ وطًد ي َمیطٍ برٍ خرذا تًکرل
کىذ.
» ی اه
ی
با
لق زی
هب انم خا «
حشوت دس مذاس خًضثختی
1 _خًضثختی
ذٛقثرتی یؼٙی فىطوطزٖ تٝ زاقتٝ ٞایٕاٖ
ذٛقثرتی یؼٙی قىطٌصاض تٛزٖ
ذٛقبثرتی یؼٙبی زاقبتٗ اٞبساف زض ظ٘بسٌی ٚ تبشـ تبطای ضؾبیسٖ تبٝ آٖ
چیعٞایی وٝ زض حاَ حاظط ٘ساضیٓ، فمػ ٘ثایس اداظٜ تسٞیٓ وٝ ٘ساقتٝ ٞای ٔبا
زض ظٔاٖ حاَ، ٔا٘غ ِصت تطزٖ ٔا اظ زاقتٝ ٞای ٔا تكٛ٘س.
ذٛقثرتی یؼٙی ا٘ساظٜ ؾٗ ذٛز ظ٘سٌی وطزٖ
ذٛقثرتی یؼٙی اظ ثا٘یٝ ثا٘یٝ ظ٘سٌی ذٛز ِصت تطزٖ
ذٛقثرتی یؼٙی تاٚض ذٛز، تاٚض ظ٘سٌی
ذٛقثرتی یؼٙی ؾاذتٗ ذٛز ٚ ؾاذتٗ ظ٘سٌی )تطای ذٛز ٚ زیٍطاٖ)
14 / حطوت زض ٔساض ذٛقثرتی
ذٛقبثرتی یؼٙبی ٘ربٛضزٖ غبٓ زاقبتٝ ٞبای زیٍبطاٖ، زیٍطا٘بی وبٝ قبایس
آضظٚٞایكاٖ زاقتٗ وٛچه تطیٗ، وٛچه تطیٗ ٚ وٛچه تطیٗ زاقتٝ ٞای
ٔا تاقٙس
ذٛقثرتی یؼٙی ضخ زازٖ اتفاق ٞای ذٛب، زضؾت ؾط دای ذٛزقاٖ
ذٛقثرتی یؼٙی ٕٞیٗ ضٚظٞای ذٛب
ظزٖ ِثرٙس تی زِیُ اظ تٝ زَ
ذٛقثرتی یؼٙی تٛ، أیس ٚ ظ٘سٌی، تٟتطیٗ ذٛزت تاـ.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *