کتابهای 6 ماهه اول 1400نشر گنجور

کتابهای 6 ماهه اول 1400نشر گنجور

 

همه چیز درباره چاپ کتاب 

این جا کلیک کن

 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي۵۰ سال آینده‌ات را اکنون تجربه کن! بارانی، غلامرضا ‏‫‏‫۱۴۰۰ – ‬
کتاب فارسيآخرین دولت مرادی، سامان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآذین‌بندی در مناسبت‌های ملی و مذهبی مجیدی، شادی ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيآزمون‌های کارخانه‌ای ترانسفورماتورهای قدرت (آزمون‌های روتین و ویژه) ثبت تجربیات کاری (سری اول) خرمی‌ اجیرلو، رامین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآموزش فعالیت‌های یادگیری در ریاضی (طراحی، اجرا و ارزشیابی) صادقی‌پور، سیدامیرمحمد ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيآنچه درباره اضطراب امتحان باید بدانید محمدحسنی، سلیمان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآنسوی پل حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآیین دادرسی کیفری در جرایم اقتصادی تابانی، مهراندخت ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياثر طهماسبی، علی ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسياثر تغییر پارامتر هابارد بر خواص الکتریکی، مغناطیسی، اپتیکی ترکیب YMnO3 جعفری، الهام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياثر دل بختیاری، پریسا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياجرای ساختمان های بتنی آرنولد، ریک ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياحلام و دختران حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيادبیات به سبک کامیونی وش، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيارتباط صنعت حمل‌و نقل با زنجیره تامین در صنایع غذایی فرجی، احمد ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيارتباط گسلش‌شناختی با پیشرفت تحصیلی عبداللهی، روزا ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيارمغان بهشت حسین‌زاده‌ فخاری، زهرا ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيارمغان سروش شهبازی، داریوش ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياز یاد رفته مهرداد، ابوالقاسم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياسترس، بلوغ هیجانی، اعتیاد اصغرزاده، نسترن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياصناف و عملکرد مالی ابراهیمی، خسرو ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياصول مدیریت کلاس درس رجبی‌ هرسینی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياصول و فنون تدریس (روش‌ها و الگوها) رجبی‌ هرسینی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسياصول و مبانی آموزش خودگردانی، خودکارآمدی و خودیادگیری به دانش‌آموزان شریفی تشنیزی، شهپر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياصول و مبانی والدگری و تاثیر آن بر سلامت روان کودک هاشمی، سیده‌فاطمه ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيافزایش راندمان سیستم تبرید خودرو مهرآسا، پیام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيالاسود و الابیض عبیدی نیسی، ساجده ۱۴۴۲ق.
کتاب فارسيالزامات فقهی سبک زندگی اسلامی ناظر بر پوشش زن و مرد سیادت، سیدمحمدحسن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيالغیمه الحزینه عبیدی نیسی، ساجده ۱۴۴۲ق.
کتاب فارسياندازه‌گیری همزمان هیدروکینون و کتکول حرمتی، مریم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيانقلاب واژه‌ها مکی، آیدا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيایمنی زیستی در آزمایشگاه‌ها زمانی گرمسیری، فهیمه ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيبازاریابی فضای سبز: از ایده تا اجرا رسائی، سجاد ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيباز هم از ینگه دنیا شهزادی، بهمن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبررسی نسیم دریا-خشکی و تاثیر جریانات میان مقیاس (به کمک آمار و شبیه‌سازی) رستمی قشمی، مرضیه ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيبسترهای کشت گیاه ژربرا رسائی، قنبر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبلوغ عاطفی زوجین در بستر طرحواره رها شدگی و الگوهای ارتباطی قائینی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيبمب عادت حسین‌زهی، عابده ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيبوروکراسی و اداره امور ف‍رازم‍ن‍د، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبوسه بر قلب ماه مینائی، مریم ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيبهبودی پس از بدرفتاری‌های عاطفی: کتاب کار کامتو، ترزا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبه چه سوگند طهوری راد، محمد ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيبهزیستی، عدالت و آموزش اسپرت، جنیفر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبه وقت رویا: دلنوشته و دست‌نوشته‌ها حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيپرورش خلاقیت واحدی، تارا ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيپیش‌بینی رفتارهای پرخطر با خودتعین‌گری و تاب‌آوری زنده‌دلان، مهدی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيپیشگیری از خودکشی در زندان   ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيپیله‌های پاره غفاری، شادیه ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيتاثیر واکسن IBR – BVD بر بهره‌وری گله‌های گاوهای شیری خواجه‌ زارع، منصور ‏‫‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيتاثیر ورزش بر بازتوانی بیماران قلبی هنرجو تندکار، فریبا ‏‫۱۴۰۰.‬

کتابهای 6 ماهه اول 1400نشر گنجور

 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسيتب ماه مهرداد، ابوالقاسم ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيتجزیه و تحلیل علوم داده‌ها و هوش مصنوعی در سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند شاردا، رامش ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيتحلیل رفتار متقابل اژدرلو، محمد ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيتشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر با استفاده از سیگنال‌های مغزی (EEG) صافی، مهرنوش‌سادات ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتقدیر واژه‌ها: ( مجموعه شعر کلاسیک) شکری، ناهیده ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيتقریب مذاهب؛ ادله و پیشگامان عفتی، شهرام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتو…دیگر هیچ حبیبی‌نیا، پریسا ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬‬
کتاب فارسيتوسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران موانع اقتصادی و عوامل عدم تحقق آن آریافرد، حامد ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيتولید ابری با تکیه بر سیستم زمانبند تکاملی غلامی‌ کناری، پوریا ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيته فنجان قهوه شهبازی کاویجان، محمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيثریا حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيجادوی کودک درون لطفی‌ نوکابادی، علیرضا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچالش‌های اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در محاکم داخلی محمد‌لو، پروین‌دخت ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچرا نمی‌آیی؟ (مجموعه شعر سپید) شکری، ناهیده ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچرخه دهستانی زارچ، امیرمحمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچشم‌های تو فلاحی، سعید ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيچکیده‌ای از زندگی شاعران و نویسندگان ایرانی طاهری، سیدمسعود ‏‫۱۴۰۰
کتاب فارسيچله دوم بلورفروشان، نگار ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيحرفی نیست چولکی، فرحناز ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيحسابداری دولتی (۱) صیادی، سجاد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيحسابداری دولتی (۲) صیادی، سجاد ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيحقوق زوجه در قانون حمایت خانواده دوستی جارانی، نرگس ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيحواترین آدم شیرزیی، بهاره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيحواس ویژه 🙁 آناتومی، بافت‌شناسی و جنین‌شناسی) سلیم‌نژاد، رامین ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيخرگوش دانا حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيخلاءهای جرایم فقهی در قانون مجازات اسلامی نیکبخت قهنویه، اکرم ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيخلاف جهت آب حاجبی، مصطفی ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيخودم، خودم را می‌خورم ویسی، شاهرخ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيخود مجازی در شبکه‌های اجتماعی شیرمحمدی، سبا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيخوزی نظری، ابوذر ‏‫‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيداستان زندگی نویسندگان معروف خارجی طاهری، سیدمسعود ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيدانستنی‌هایی در مورد سرگذشت یوسف پیامبر (ع) و یاران طاهری، سیدمسعود ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيدر انتظار دیدن فردا رضائی، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‮‬‬
کتاب فارسيدرد و دل با دریا مجاهد، محمد ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيدرمان پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی و افسردگی نامداری، سارا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدموکراسی در ینگه دنیا شهزادی، بهمن ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيدنیای این روزای من شیخ‌شعاعی، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدور اما نزدیک مینائی، مریم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدو گفتار تربیتی در اربعین خدری، محمود ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدیوانه (مجموعه داستان) ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ فلاحی، سعید ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيراز بی‌کسان: مجموعه شعر انصاری دزفولی، محمدباقر ‏‫‏‫۱۴۰۰‬‏-‬
کتاب فارسيراهنمای درمان گروهی افسردگی مزمن صائغ، لیلیان ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيراهنمای عملی آموزش به کودکان بیش‌فعال و کم‌توجه قنبری، نسرین ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيراهنمای عملی آموزش به کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری حاجی‌پور تازیانی، رها ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيراهنمای عملی درمان سومصرف مواد در نوجوانان( با تاکید بر ذهن‌آگاهی) مظاهری، زهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيرسیدن به اوج عملکرد بدنی در پیش‌فصل ولی، نورالدین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيرضایت شغلی معلمان در بستر سبک‌های رهبری مدیران فروتن راد، اعظم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيرمالی و فالگیری در بستر سیاست جنایی سالاری، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيروابط برند-مصرف‌کننده   ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيروابط برند- مصرف‌کننده: مفهوم، سنجش، مدیریت   ‏‫۱۴۰۰.

کتابهای 6 ماهه اول 1400نشر گنجور

 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسيروش تجزیه و ترکیب در زبان عربی طاهری، سیدمسعود ‏‫‌۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيزندگی به شیوه خودت: مهارت‌های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کمک به نوجوانان در جهت مدیریت احساسات و دستیابی به انعطاف‌‌پذیری بر اساس مدل کاربردی DNA-V سیاروچی، جوزف ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيزیبایی‌شناسی ادبی در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا فتاحی، سهیل ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيسال کهکشان حردانی، احمد ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيسالهای سکوت داداشی، سارا ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيسایه‌های شب: دلنوشته و دست‌نوشته‌ها‮‬‏‫ حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيستاره مشرقی جوکار، مریم ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيسرزمین موعود اوباما، باراک ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيسمفونی فراموشی مجیری، نگار ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيسیستم‌های خانواده و بهداشت روان انسان‌دوستانه جهانی چارلز، ‏‫لوری ال.‏‬ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيشاه علی حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيشرح حدیث اولوالالباب موسویان، سید‌عبدالله ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيشفاعت و توسل از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت خیراندیش، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيشوکران سکوت : مجموعه اشعار حسین‌زاده، رقیه ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيشیخ جابر حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيصادرات نفتی و غیر نفتی در بستر قانون و مقررات حسینی‌کیا، نگار ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيظرفیت تحمل گردشگری: از نظریه تا عمل فردوسی، سجاد ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيعاشقانه‌های شهرزاد شمسی، سیده‌معصومه ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيعجیب ولی واقعی با دالی کلاین، ‏‫آدام جی.‬ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيعشق‌های دروغین : مجموعه داستان کوتاه شمس، سیده‌معصومه ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيعلل پیدایش تروریسم و چگونگی پیشگیری از آن عبدی، مهدی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيغزلیات فاحه : دفتر اول درویشی، حسن ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيغنچه‌های زرنگ و باهوش دانشور‌ینگجه، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفارسی عمومی ملکی‌ شریف، بیتا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفانوس روح: مجموعه شعر اسدی نیازی، کبری ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفراتر از پرواز انصاری، امین‌رضا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفرصتی برای عاشقی محمدی‌ پردستی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفریاد دل کلوندی، پریسا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفسخ نکاح در بیماریهای خاص منصوصه زنان از منظر علم فقه رنجبر، حمیده ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيقلب‌قاپ ایزدی، حسن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکاربرد روش‌های نوین پردازش تصویر در تخمین میزان بدخیمی تومورهای مغزی لیلی‌زاده، شادی ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکاهش پرخاشگری با روشهای تن‌آرامی رضائی کونپاپاق، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکتاب کار اختلال شخصیت مرزی فاکس، ‏‫دانیل ج.‏‬ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکدخدا و زندان یونسی، غلامعلی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيکریستین بیل چونگ، هریسون ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکفایه‌التعلیم فی صناعه‌التنجیم م‍روزی‌ ب‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکل کمبل، تی. کالین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکلاغ غرغرو مرادی، الهام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکلیات مشارکت عمومی خصوصی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنی باب‌اناری، مرجان ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيکوچه‌های خاطره رستار، فرشته ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيگل واژه‌های خیال سلیمیان، اقدس ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيگل‌های پژمرده من (مجموعه داستان کوتاه) شکری، ناهیده ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيگنجینه‌ی خواص گیاهان دارویی ارغیانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيگورخرهای احمق کشاورز میرزامحمدی، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيلکه‌های رژ، لبه فنجان ارژنگ، غلامرضا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيلوییزا صدای بهمن بصیریان، لوییزا ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيلیلایی: مجموعه اشعار سپید کوتاه پارسی طیبی، لیلا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمامان بیا به سیاره من احسان‌ نیارمی، آتنا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمبانی جوش انفجاری پارامترها و کاربرد در صنعت پورجعفری کسمایی، مهدی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيمبانی و رویکردهای خودمراقبتی و صلاحیت در مشاوره و روان‌شناسی هیوز، جری ‏‫۱۴۰۰.

 

کتابهای 6 ماهه اول 1400نشر گنجور

 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسيمتدولوژی طراحی و پیاده‌سازی اپلیکیشن مهنی، محمدامین ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيمجموعه شعر پرواز با بال‌های شکسته وش، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمجموعه مقالات نبوی، سیدعابدین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمدل‌های مدیریت ریسک سازمانی اول‍س‍ون‌، دی‍وی‍د ل‍وئ‍ی‍س‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمدیریت تغذیه‌ای برای دیابت بارداری دوئارته-گاردئا، ماریا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمدیریت دانش با مهارت‌های مدیریت کوانتوم رازی، فاطمه ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيمردی که بچه صدایش می زد بابا کریمی، ابوالفضل ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمریم گل دختر دانشور‌ینگجه، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمطالعه‌ی فراترکیب و فراتحلیل بررسی تاثیر استفاده از درمان اکسیژن هایپربار بر زخم‌های مزمن صنعت‌كار، سیدامیر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمعجزه موسیقی وش، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمعیارالساعات ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمکانیسم‌های دفاعی و هوش هیجانی در خدمت تخلیه اضطراب کریمی، حسنی ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمکث آخر (اگزیستانسیالیسم) مشرقی آذر، فرهاد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمملی ما پاکیزه آشغال تو سطل می‌ریزه رحیمی، پروین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيموفقیت در مدیریت و دورکاری ک‍وک‌، س‍ارا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينادر ادبی، هانیه‌سادات ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينایین چهارراه تاریخی صادقی ناینی، غلامرضا ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسينحوه دریافت سریال‌های ماهواره‌ای شبکه جم مطالعه موردی: بانوان دانشجو محسن‌آبادی، مریم ۱۴۰۰.
کتاب فارسينقوش و آرایه‌های تزیینی گنبد سلطانیه در طراحی تزیینات پوشاک و البسه بانوان : (با تاکید بر طراحی تزیینات مانتو) ص‍ف‍اران‌، ال‍ی‍اس‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينهایت ریاضیات کشاورز‌قاسمی، ابوالفضل، ۱۳۷۴ ‏‫۱۴۰۰‏-‬
کتاب فارسيهدیه آسمانی حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيهوش مصنوعی در تشخیص و شناسایی به موقع سرطان پستان شیخ، خالد ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيهیچ در هیچ بهجتی، پیمان ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيیک عمر تنهایی حسنی، آتنا ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيیکی به شکل من حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫آوای مه‮‬ حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫اصلاح‌سازی سطح تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی پزشکی‮‬ حاتمی، نصیب‌اله ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫امور مالی غیرمتمرکز – راهنمای کامل‮‬ اندرسن، الکس ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫باورهای غلط استرس و اضطراب دانش‌آموز تیزهوش با عادی‬ سلیمانی‌اصل، امیرعلی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسي‏‫به او بگویید دوستش دارم خلفی، حسین ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫بیا در عاشقی دیوانه‌ام باش‮‬ نیکوپرور، مرجان ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫پاسخ تشریحی آزمون‌های نظام مهندسی عمران (نظارت و اجرا) به تفکیک منابع مطابق با آخرین ویرایش منابع و آئین‌نامه‌ها …‬ درج کلید واژه هر سوال در پاسخنامه معمار ۹۸‬‬ شایگان، کاظم ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫تبیین جایگاه امامت و فلسفه آن در کلام عالم آل محمدصلی‌الله و علیه و آله‬ ملکی‌ شریف، بیتا ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫توانمندی در سازمان‌ها با پیامرسان تلگرام امینیان، محمدرضا ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسي‏‫جان‌پناه‬: مجموعه اشعار خاک‌رنگین، پیام ‏‫‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫چاه آب افسانه‌ای‮‬ منصوری، پارمیس ‏‫۱۳۹۹‬
کتاب فارسي‏‫حرف‌‎های چامک من: مجموعه اشعار‬ شهریاری، شهریار ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫حکم فقهی بنای ضریح و مزار بر قبور معصومین (ع)‬   ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫خانواده‌درمانی با تاکید بر رویکرد نمادین – تجربی‮‬ ویتاکر، ‏‫کارل ا.‬ ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫خشونت علیه زنان با تاکید بر کشورهای ایران، انگلستان و فرانسه واحدی‌زاده، جواد ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫خودآموزی روشی برای حل مسایل در اختلالات یادگیری ریاضی‬ عبادی، علی ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫درمان وسواس با محوریت اکت (Act)‮‬ عشوریون، مریم ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫رقص واژه‌ها‬‬ کرمی، خاقان ‏‫۱۴۰۰.‮
کتاب فارسي‏‫ساختار قراردادی مشارکت عمومی خصوصی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنی باب‌اناری، مرجان ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسي‏‫سال‌های پایان قرن و وضعیت خبرگزاری‌های تهران (بر اساس معیار دبلیو. کیو. ای. تی)‬ امینی، فریبا ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫سلامت روانشناختی معلمان در بستر ویژگی‌های شخصیتی و هوش اخلاقی‮‬ بیدار طالشمکائیل، سمیه ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫کارآفرینی بانوان، چالش‌ها و موانع‮‬ رازی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫کاربرد استصحاب در حقوق موضوعه، دعاوی و رویه قضایی ایران خسروی‌ شغل‌آباد، محسن ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫‬‭‭The impact of personality on vocabulary learning اولیاء، بهاره ‏‫۱۴۰۰‬‬
کتاب فارسي‏‫‭Laboratory skills in biochemistry   ‏‫۱۴۰۰‬

 

کتابهای 6 ماهه اول 1400نشر گنجور کتابهای 6 ماهه اول 1400نشر گنجور

کتابهای 6 ماهه اول 1400نشر گنجور

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *